ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 

พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ รายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.  

                                  ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน 

                                                                                          (ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน)

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5471 6401

>>>>>>ดูรายละเอียด Click<<<<<<

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท


Share:ประกาศบุคคลหาย

          หายออกจากบ้านที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. รูปพรรณสัณฐาน ผิวสีขาว ส่วนสูงประมาณ ๑๖๕ เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ ๖๐ กิโลกรัม มีอการเหม่อลอยบางครั้ง และมีประวัติการรักษาอาการทางจิตเวช


หากท่านมีข้อมูลหรือเบาะแสของผู้สูญหาย กรุณาแจ้ง นางวาสนา ศรีนวล (มารดา) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๖๓๗๔-๖๑๕๗ หรือ ๐๘ ๐๗๕๒ ๑๕๓๐ หรือสำนักงานพํมนาสังคมและคามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๓๒


Share:ประกาศบุคคลคนหาย

         ประกาศตามหา นายสำรวย กุลเผือก อายุ 72 ปี หายออกจากบ้าน ที่จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ช่วงประมาณมิถุนายน 2564  โดยพบเห็นล่าสุดที่จังหวัดสมุทรสาคร ช่วงประมาณ วันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2564 ชายดังกล่าว เป็นผู้สูงอายุ มีอาการหลงลืม เนื่องจากมีอาการบกพร่องของระบบประสาท ทำให้หลงลืม เดินออกจากบ้านบ่อยครั้ง หากผู้ใดพบเห็น กรุณาติดต่อกับ ลุงสำราญ (พี่ชาย) 093-1434919 หรือ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ 034-411041 / 081-4596683


Share:ประกาศตามหาบุคคล

       ประกาศ ตามหาบุคคล ชื่อเล่น เต๋อ หรือ เอก อายุ 42 ปี หายออกจากบ้าน 30/9/64 เวลา 8.30 น. พร้อมรถจักรยาน เนื่องจากย้ายภูมิลำเนาจากจังหวัดเชียงใหม่ ที่พักปัจจุบัน จังหวัดลำพูน ยังไม่คุ้นเคยพื้นที่ อาจจะหลงทาง หากใครพบเห็น ชายดังกล่าวพูดและฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง อ้วนลงพุง มีโรคประจำตัวเป็นโรคลมชัก ติดต่อกลับ พี่เอส(พี่ชาย) 081-3867823, 095-4535039


Share:รายชื่อผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. (ปิดระบบ)

หมายเหตุ

  1.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจัดส่งรายชื่อให้กับสภาชาดไทย
  2. สำหรับ วัน เวลา และสถานที่การเข้ารับการฉีดวัคซีน สำนักงานสาธารณสุข/โรงพยาบาลอำเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ จะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทราบภายหลัง

Share:รายชื่อคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. (ปิดระบบ)

หมายเหตุ

  1.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจัดส่งรายชื่อให้กับสภาชาดไทย
  2. สำหรับ วัน เวลา และสถานที่การเข้ารับการฉีดวัคซีน สำนักงานสาธารณสุข/โรงพยาบาลอำเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ จะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทราบภายหลัง

Share:พม. อบรมประชาชนจิตอาสา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม ด้วยการชี้เป้า เฝ้าระวัง ประสาน ส่งต่อ และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่ง อพม. เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในระดับพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวง พม. ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2557 และในปี 2559 มีการขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการงานอาสาสมัครให้เป็นหนึ่งเดียว ภายใต้นโยบาย “อ. เดียว” ที่ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial