พม. อบรมประชาชนจิตอาสา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม ด้วยการชี้เป้า เฝ้าระวัง ประสาน ส่งต่อ และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่ง อพม. เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในระดับพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวง พม. ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2557 และในปี 2559 มีการขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการงานอาสาสมัครให้เป็นหนึ่งเดียว ภายใต้นโยบาย “อ. เดียว” ที่ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม


Share:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562  เวลา 12.30 น. นายสุนทร ศรีเมฆ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเรือนจำจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี


Share:กิจกรรมอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินตร์

วันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๖๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำผู้พิการ ผู้สูงอายุ จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินตร์” ณ บริเวณพระลานพระราชดุสิต และสนามเสือป่า กรุงเทพฯ


Share:กิจกรรมจิตอาสา

   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ราชการเพื่อสำนึกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน


Share:มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าสู่จังหวัดน่าน

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าสู่จังหวัดน่านจังหวัดน่าน กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าสู่จังหวัดน่าน ดังนี้1.ให้บุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งมีประวัติการเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครและได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ไปรายงานตัวพร้อมกรอกข้อมูลและประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังต่อไปนี้ 1.1 กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้ไปรายงานตัวพร้อมกรอกข้อมูลประเมินและประเมินตนเองที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน 1.2 กรณีบ้านหรือพักอยู่ในเขตหมู่บ้านและตำบลนอกเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้ไปรายงานตัวพร้อมกรอกข้อมูลประเมินและประเมินตนเองต่อผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง 1.3 กรณีพักในโรงแรมหรือที่พักเอกชน ให้ไปรายงานตัวพร้อมกรอกข้อมูลและประเมินตนเองที่เจ้าหน้าที่โรงแรมหรือที่พักเอกชน2.ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามข้อ 1 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อทสม.) เจ้าหน้าที่โรงแรมหรือที่พักเอกชน ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและแบบประเมินตนเองตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ดังนี้ 2.1 กรณีมีคะแนนผลการประเมินตนเองตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (Self Monitoring) เป็นเวลา 14 วัน (ไม่ต้องกักตัว ปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่ New Normal) และหากมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรสและจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น ให้ติดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) โดยด่วน 2.2 กรณีมีคะแนนผลการประเมินตนเองตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน สูงกว่าในเกณฑ์มาตรฐาน ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามข้อ 1 ส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ทำการประเมินตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านอีกครั้ง หากผลการประเมินพบว่ามีความเสี่ยงสูง ให้สั่งผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกักตัวอยู่ภายในบ้าน หรือที่พักตนเอง หรือโรงแรม/สถานที่พักเอกชน เป็นเวลา 14 วัน แล้วรายงานให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านทราบ เพื่อกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนายนิพันธ์ บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดน่าน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial