รายชื่อผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. (ปิดระบบ)

หมายเหตุ

  1.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจัดส่งรายชื่อให้กับสภาชาดไทย
  2. สำหรับ วัน เวลา และสถานที่การเข้ารับการฉีดวัคซีน สำนักงานสาธารณสุข/โรงพยาบาลอำเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ จะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทราบภายหลัง

Share: