ประกาศบุคคลหาย

          หายออกจากบ้านที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. รูปพรรณสัณฐาน ผิวสีขาว ส่วนสูงประมาณ ๑๖๕ เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ ๖๐ กิโลกรัม มีอการเหม่อลอยบางครั้ง และมีประวัติการรักษาอาการทางจิตเวช


หากท่านมีข้อมูลหรือเบาะแสของผู้สูญหาย กรุณาแจ้ง นางวาสนา ศรีนวล (มารดา) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๖๓๗๔-๖๑๕๗ หรือ ๐๘ ๐๗๕๒ ๑๕๓๐ หรือสำนักงานพํมนาสังคมและคามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๓๒


Share: